عناصر افزایش می دهد کاهش می دهد
کربن C استحکام-سختی-قابلیت آبکاری قابلیت جوشکاری و کوره کاری-نقطه ذوب-انبساط و طاقت
سیلسیم SI الاستیسیته-استحکام-قابلیت آبکاری عمقی-سختی در حالت گرم-مقاومت در برابر خوردگی-
جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری
قابلیت جوشکاری
فسفر P سیلان-شکنندگی در حالت سرد-استحکام در حالت گرم انبساط و استحکام در مقابل ضربه
گوگرد  S شکنندگی براده-غلظت در حالت مذاب-شکنندگی در حالت گداخته بودن استحکام در مقابل ضربه
منگنز  MN قابلیت آبکاری عمقی-استحکام- استحکام در برابر ضربه-
استحکام در برابر ساییدگی
قابلیت براده برداری-جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری
نیکل  NI طاقت-استحکام-مقاومت در برابر خوردگی-مقاومت الکتریکی-
دوام در برابر حرارت های بالا-قابلیت آبکاری عمقی
انبساط حرارتی
کرم  CR سختی-استحکام-استحکام در حالت گرم-درجه حرارت آبکاری-دوام برندگی-استحکام در برابر ساییدگی-مقاومت در برابر خوردگی انبساط به مقدار کم
وانادیم V دوام-سختی-طاقت-استحکام در حالت گرم حساسیت در برابر حرارت های بالا
مولیبدن MO سختی- دوام-استحکام در حالت گرم انبساط و قابلیت کوره کاری
کبالت CO سختی-دوام-برندگی-استحکام در حالت گرم طاقت- حساسیت در حرارت های بالا
تنگستن W سختی-استحکام- مقاومت درمقابل خوردگی-درجه حرارت آبکاری-استحکام در حالت گرم-دوام در حرارت های بالا-برندگی انبساط به مقدار کم