محصولات

خانه / محصول

این غلطک ها در اصل از نوع غلطک های نیمه تبریدی هستند اما گرافیت موجود در آنها بجای پوسته ای و ورقه ای شکل، از نوع کروی هستند. نامگذاری این غلطک ها بر اساس وجود گرافیت های کروی و کاربیدها در زمینه پرلیتی است. به دلیل سختی و سطحی پذیری بالا، مقاومت سایشی خوب و بازوهای محکم و چقرمه، کاربرد بسیار زیادی در تولید مقاطع سبک مانند میلگرد را دارد. انواع نرم تر دارای زمینه پرلیتی همراه با فریت احاطه شده اطراف گرافیت های کروی هستند. مقدار کاربید موجود در ساختار گرید های سخت تر نسبت به گرید های نرم تر بهترین است. این غلطک ها در مقاطع سبک و نیمه سنگین و نورد ورق نیز به خوبی قابل استفاده هستند. تمامی این نوع غلطک ها به روش استاتیک یک لایه ساخته و تولید می شود.

غلطک های چدن داکتیل تبریدی با زمینه پرلیتی

این غلطک ها در اصل از نوع غلطک های نیمه تبریدی هستند اما گرافیت موجود در آنها بجای پوسته ای و ورقه ای شکل…