غلطک نورد

/ غلطک نورد

غلطک قابل تولید :

انواع  غلطک فولادی –چدنی – دوجنسی برای نورد گرم شامل :

 

غلطک های قفسه ابتدایی رافینگ(Roughing)

غلطک های قفسه میانی (Intermediate  ، Slilit)

غلطک های قفسه انتهایی فینیشینگ(Finishing)

روش تولید بصورت استاتیک

گرید :

 

خواص مکانیکی غلطک های تولیدی بر اساس گرید های پیشنهادی

Micro Structure

Bending Strength

N/mm²

Tensile Strength

N/mm²

Hardness SHC

Roll Grade

Perlitic+ Carbide& Nodular Graphite

1000-1400

520-680

44-52

AZ 52R

Perlitic+ Carbide& Nodular Graphite

1200-980

490-600

52-64

AZ 62M

Perlitic+ Carbide& Nodular Graphite

1000-1300

540-660

58-68

AZ 63M

Perlitic+ Carbide& Nodular Graphite

980-1200

490-600

62-74

AZ 72F

Martenzitic +Bainitic

1100-1350

580-680

66-78

AZ 73F

 

 

آنالیز شیمیایی:

 

 

Mo% Ni% Cr% MN% Si% C%    
0,3 -1,4 1,5 – 2,5 0,4max 0,4 – 0,7 1,5 – 2,2 3,2 – 3,6 44-52 AZ 52R
0,4 – 0,8 1,4 – 2,2 0,5 -1.1 1,4 – 2,0 52-64 AZ 62M
0,4 – 0,8 1,4 – 2,0 0,5 – 1,2 1,2 – 2,0 58-68 AZ 63M
0,5 – 1,1 1,8 – 3,0 0,5 – 0,9 1,2 – 2,0 62-74 AZ 72F
0,5 – 1,0 3,0 – 4,0 0,5 – 0,8 1,1 – 1,8 66-78 AZ 73F