استخدام در آذر غلطک

/ استخدام در آذر غلطک

فرم استخدام

  • مقطعرشتهگرایشمحل اخذ مدرک 
    Add a new row
  • عنوان شغلیمحل اشتغالمدت اشتغال 
    Add a new row
  • عنوان تخصصمحل اخذ مدرک 
    Add a new row