واحد برنامه ریزی (کنترل تولید و فرآیندها)

واحد برنامه ریزی کنترل تولید وفرآیندها و از دو بخش فرایند برای کنترل کیفی عملیات واحدها و برنامه ریزی و کنترل تولید برای کنترل کمی واحدها تشکیل شده است. با توجه به فرآیند تولید ، واحد برنامه ریزی یکی از استرتژیک ترین واحدهای مجموعه می باشد که اهم فعالیت های این قسمت به صورت زیر خلاصه می گردند:
✔ بررسی میزان تحقق برنامه و دستیابی به اهداف سازمان
✔ تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های مربوطه
✔ بررسی علل توقف تولید واحد و ارسال گزارش
✔ ظرفيت سنجي و Layout
✔ ایجاد ارتباط موثر و هماهنگی بین واحدهای سازمان و کنترل موجودی و برنامه ریزی انبار
✔ برنامه ریزی امور مربوط به MRP های دریافتی از مشتریان
✔ شناسایی مشکلات و تنگناهای تولید و یافتن راهکارهای مناسب جهت افزایش تولید و راندمان